Events

Times and Dates

Thursday 31st July

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash
10:00 pm
Late Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 1st August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Nissim & Rifca Deal Halls

Shabbat 2nd August

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
8:20 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
9:43 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 3rd August

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Monday 4th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
8:43 pm
Tisha B’Av – Fast Starts
8:45 pm
Erev Tisha B’Av Mincha/Ma’ariv, Main Synagogue

Tuesday 5th August

6:10 am
Tisha B’Av Shacharit 1, Main Synagogue
6:45 am
Tisha B’Av Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:00 am
Tisha B’Av Shacharit 2, Main Synagogue
2:00 pm
Tisha B’Av Mincha 1, Main Synagogue
6:00 pm
Tisha B’Av Mincha 2, Main Synagogue
9:00 pm
Tisha B’Av – Ma’ariv, Main Synagogue
9:31 pm
Tisha B’Av – Fast Ends

Wednesday 6th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 7th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 8th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Nissim & Rifca Deal Halls

Shabbat 9th August

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
8:05 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
9:29 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 10th August

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Monday 11th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Main Synagogue

Tuesday 12th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 am
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash

Wednesday 13th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 14th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 15th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Nissim & Rifca Deal Halls

Shabbat 16th August

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
7:55 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
9:13 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 17th August

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Monday 18th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Main Synagogue

Tuesday 19th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 am
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash

Wednesday 20th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 21st August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 22nd August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Nissim & Rifca Deal Halls

Shabbat 23rd August

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
7:45 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
8:57 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 24th August

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Monday 25th August

6:45 am
Sephardi Shacharit (Bank Holiday), Sephardi Synagogue
7:15 am
Shacharit 1 (Bank Holiday), Liora Graham Beit Hamidrash
8:15 am
Shacharit 2 (Bank Holiday), Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv (Bank Holiday), Main Synagogue

Tuesday 26th August

6:30 am
Sephardi Shacharit (Rosh Chodesh Ellul), Sephardi Synagogue
6:50 am
Shacharit 1 (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 am
Mincha/Ma’ariv (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2 (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash

Wednesday 27th August

6:30 am
Sephardi Shacharit (Rosh Chodesh Ellul), Sephardi Synagogue
6:50 am
Shacharit 1 (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2 (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv (Rosh Chodesh Ellul), Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 28th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 29th August

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Nissim & Rifca Deal Halls

Shabbat 30th August

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
7:35 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
8:41 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 31st August

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash