Events

Times and Dates

Shabbat 19th April

7:30 pm
Shabbat Chol Hamoed Sephardi Mincha/Arvit, Liora Graham Beit Hamidrash
7:50 pm
Shabbat Chol Hamoed Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
8:55 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 20th April

7:15 am
Chol Hamoed Pesach Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:15 am
Chol Hamoed Pesach Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Chol Hamoed Pesach Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:45 pm
Sephardi Mincha/Arvit, Sephardi Synagogue
7:51 pm
Yom Tov commences
7:55 pm
Mincha/Ma’ariv, Main Synagogue

Monday 21st April

7:00 am
Pesach Day 7 Combined Service, Main Synagogue
7:45 am
Pesach Day 7 Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Pesach Day 7 Sephardi Service, Sephardi Synagogue
10:45 am
Pesach Day 7 Children’s Services
7:45 pm
Pesach Day 7 Sephardi Mincha/Arvit, Sephardi Synagogue
7:45 pm
Pesach Day 7 Mincha/Ma’ariv, Main Synagogue
8:58 pm
Pesach Day 7 Nightfall

Tuesday 22nd April

7:45 am
Pesach Day 8 Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Pesach Day 8 Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Pesach Day 8 Combined Service, Main Synagogue
10:30 am
Pesach Day 8 Combined Service – Yizkor (approx.), Main Synagogue
10:45 am
Pesach Day 8 Children’s Services
7:45 pm
Pesach Day 8 Sephardi Mincha, Sephardi Synagogue
8:00 pm
Pesach Day 8 Mincha followed by a shiur, Main Synagogue
9:00 pm
Ma’ariv / Yom Tov ends, Main Synagogue

Wednesday 23rd April

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 24th April

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Friday 25th April

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha / Kabbalat Shabbat, Liora Graham Beit Hamidrash

Shabbat 26th April

7:45 am
Hashkama Service, Liora Graham Beit Hamidrash
9:00 am
Sephardi Service, Sephardi Synagogue
9:15 am
Main Shul, Main Synagogue
9:30 am
The Minyan, Nissim & Rifca Deal Halls
9:45 am
Youth Service, Liora Graham Beit Hamidrash
12:30 pm
Early Mincha, Main Synagogue
8:05 pm
Mincha, Liora Graham Beit Hamidrash
9:08 pm
Ma’ariv / Shabbat ends, Liora Graham Beit Hamidrash

Sunday 27th April

7:30 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
8:15 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Monday 28th April

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Tuesday 29th April

6:45 am
Sephardi Shacharit, Sephardi Synagogue
7:00 am
Shacharit 1, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Wednesday 30th April

6:30 am
Sephardi Shacharit Rosh Chodesh Iyar, Sephardi Synagogue
6:50 am
Shacharit 1 Rosh Chodesh Iyar, Liora Graham Beit Hamidrash
8:00 am
Shacharit 2 Rosh Chodesh Iyar, Liora Graham Beit Hamidrash
7:30 pm
Mincha/Ma’ariv, Liora Graham Beit Hamidrash

Thursday 1st May

Tuesday 6th May

Wednesday 14th May

Monday 2nd June

Tuesday 17th June

Monday 23rd June

Wednesday 25th June